Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 20 Μαϊος 2020 12:27

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωσης – Συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου Ταϋγέτου έτους 2020»

Το Δασαρχείο Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη  αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωσης – Συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου Ταϋγέτου έτους 2020» προϋπολογισμού 19.800,00€ (με Φ.Π.Α.) (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC006734850 2020-05-20).

Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) είναι διαθέσιμο ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση