Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020 10:33

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών «Βελτίωσης – Συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου Ταϋγέτου έτους 2020»

Το Δασαρχείο Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωσης – Συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου Ταϋγέτου έτους 2020» με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 153834/9-9-20 (ΑΔΑ:6ΟΡΝΟΡ1Φ-ΥΞ0) απόφαση Δ/νσης Δασών Μεσσηνίας και τη σχετική μελέτη του Δασαρχείου Καλαμάτας που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ.66410/30-4-2020 απόφαση Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., για ύψοςδαπάνης μέχρι το ποσό των 11.000,00 € με ΦΠΑ. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007283671 2020-09-09)

Η πλήρης διακήρυξη είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

To Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) είναι διαθέσιμο ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση