ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Eφημερίδα της Υπηρεσίας (7)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

13-08-2015
Ανοικτή διάθεση δεδομένων, εγκύκλιος για καταγραφή δεδομένων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
pdf
   -  
 
Έντυπο καταγραφής   excel

25-06-2015
Ανοικτή διάθεση και περεταίρω χρήση εγγράφων πληροφοριών & δεδομένων Δημοσίου Τομέα   -   Ο σχετικός Νόμος 4305/2014

25-02-2015
Ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου  pdf

26-09-2014
Σχετικά με την μη αναρτηση εντολών μετακίνησης    pdf

10-06-2014
Εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.3861/2010 για το πρόγραμμα «Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4210/2013 
  pdf


10-06-2014

Οδηγίες χρήσης νέας εφαρμογής .
Προσοχή !
Η νέα εφαρμογή τρέχει απο Η/Υ με λειτουργικό windowsXP μόνο σε browser google chrome ή mozilla ενω απο Η/Υ με λειτουργικό windows7 κανονικά με browser internet explorer

Κατηγοριοποίηση Πράξεων pdf

Νέος Κεντρικός Διαδικτυακός τόπος του ΔΙΑΥΓΕΙΑ : https://app.diavgeia.gov.gr/

Ευρεσή αποφάσεων με γνωστό ΑΔΑ : https://diavgeia.gov.gr/doc/ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΑ


22-05-2014

Την 10η Ιουνίου 2014 θα γίνει η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του νέου συστήματος "Διαύγεια" για το σύνολο των υπόχρεων φορέων pdf
27-07-2012
Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) για τη διακίνηση διοικητικών εγγράφων
  pdf


02-03-2011

  Ανάρτηση Aποφάσεων που αφορούν τον Δημοσιονομικό Έλεγχο pdf        Ελεγχος της ανάρτησης πράξεων στο Διαδίκτυο απο τις ΥΔΕ  pdf
19-11-2010

Λίστα Θεματικών Περιοχών / Είδη πράξεων προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ pdf

Κατάλογος CPV σε περίπτωση που το είδος πράξης είναι ΔΑΠΑΝΗ     excel 
(CPV : κωδικοί στους οποίους αντιστοιχεί ένας τίτλος ο οποίος περιγράφει τις προμήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο μιάς σύμβασης)

Αποφάσεις/Πράξεις που αναρτώνται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με βάση το άρθρο2 παρ.4 του Ν.3861/2010) pdf

29-09-2010

Συμπληρωματική εγκύκλιος για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο

22-09-2010

Συγκρότηση ΟΔΕ στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ  pdf

13-07-2010

Νόμος 3861/2010 pdf  "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια"

Στατιστικά πρώην Περιφερειών - μέχρι την εφαρμογή του Προγράμματος "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" : 

   Εφαρμογή Προγράμματος "Καλλικράτης" :  Αρχεία τύπου 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Τίτλος Προμήθειας - Προκήρυξης - Σύμβασης

21-12-2017

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου "ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ"

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης                         Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς       

23-11-2017 Περίληψη διακήρυξης Β' επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του δασονομείου Ακράτας

13-11-2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης σε λογιστικά και οικονομικά θέματα

10-11-2017

Αναγγελία αποτελέσματος δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση έργου για την εκτέλεση αμετάκλητων αποφάσεων κατεδαφίσεων αυθαίρετων κατασκευών σε αιγιαλό-παραλία και δασικές εκτάσεις στη χωρική επικράτεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών

08-11-2017

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση έργου για την εκτέλεση αμετάκλητων αποφάσεων κατεδαφίσεων αυθαίρετων κατασκευών σε αιγιαλό-παραλία και δασικές εκτάσεις στη χωρική επικράτεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών

08-11-2017

Διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης έργου για την εκτέλεση αμετάκλητων αποφάσεων κατεδαφίσεων αυθαίρετων κατασκευών σε αιγιαλό-παραλία και δασικές εκτάσεις στη χωρική επικράτεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών

08-11-2017

Κατάρτιση καταλόγου οικονομικών φορέων έτους 2017 στην Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

02-11-2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση έργου κατεδαφίσεων αυθαίρετων πινακίδων στο εθνικό δίκτυο εντός της χωρικής επικράτειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου     

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης                       Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς

01-11-2017 Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Λειτουργία του δασικού φυτωρίου Πλατάνου Καλυβίων, έτους 2017»
01-11-2017 Η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών για την Διακήρυξη 8/2017 "Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών" θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, Δ/νση Οικονομικού, Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 28, 2ος όροφος, Τ.Κ. 26441, Πάτρα, προκειμένου να προχωρήσει στο άνοιγμα των προσφορών
01-11-2017 Η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών για την Διακήρυξη 7/2017 "Προμήθεια μελανιών" θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 8.30 π.μ. στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, Δ/νση Οικονομικού, Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 28, 2ος όροφος, Τ.Κ. 26441, Πάτρα, προκειμένου να προχωρήσει στο άνοιγμα των προσφορών
31-10-2017 Η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών για την Διακήρυξη 6/2017 "Προμήθεια γραφικής ύλης & φωτοαντιγραφικού χαρτιού" θα συνεδριάσει την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 9.00 π.μ. στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, Δ/νση Οικονομικού, Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 28, 2ος όροφος, Τ.Κ. 26441, Πάτρα, προκειμένου να προχωρήσει στο άνοιγμα των προσφορών
25-10-2017 Διευκρινίσεις σχετικά με την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
24-10-2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς (μετακόμισης) της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης λόγω μεταστέγασης     

Πίνακες Συμμόρφωσης                 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

20-10-2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.     

Πίνακες Συμμόρφωσης                 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  

20-10-2017 Διευκρινίσεις σχετικά με την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
19-10-2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.     

Πίνακες Συμμόρφωσης                  Είδη Προμήθειας                Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης     

19-10-2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.      

Πίνακες Συμμόρφωσης                  Είδη Προμήθειας                Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

17-10-2017 Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών για την παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης σε θέματα Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου θα συνεδριάσει την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 9.00 π.μ. στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, Δ/νση Οικονομικού, Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 28, 2ος όροφος, Τ.Κ. 26441, Πάτρα
12-10-2017

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων για εκτέλεση αμετάκλητων αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε αιγιαλό-παραλία και δασικές εκτάσεις στην χωρική επικράτεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών, έτους 2017

Αίτηση εγγραφής             Υπεύθυνη Δήλωση

12-10-2017 Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΛΑΠΠΑ» του Δασαρχείου Πατρών για το έτος 2017
10-10-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης σε θέματα Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου
09-10-2017 Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση και Συντήρηση Δασικής Οδού στις περιοχές Βασκίνας Λεωνιδίου και Πραστού Κυνουρίας»
22-09-2017 Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες συντήρησης οδικού δασικού δικτύου δημοσίων δασών περιοχής Δασαρχείου Κυνουρίας»
19-09-2017 Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στο Δασικό Σύμπλεγμα Μαινάλου έτους 2017»
15-09-2017 Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου και καθαρισμού αντιπυρικών ζωνών για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στο Δασικό Σύμπλεγμα Θέλπουσας έτους 2017»
15-09-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2017»
01-09-2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Δικτύου Δασικών Αντιπυρικών δρόμων - Εκθάμνωση - Καθαρισμός Βλάστησης και Ισοπέδωση Καταστρώματος Περιοχής Τ.Κ.  Έξω Χώρας Δήμου Ζακύνθου Ν. Ζακύνθου»
31-08-2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Δικτύου Δασικών Αντιπυρικών δρόμων - Τσιμεντοστρώσεις - Διάνοιξη Τάφρου - Περιοχής Τ.Κ.  Έξω Χώρας Δήμου Ζακύνθου Ν. Ζακύνθου»
30-08-2017 Απόφαση για προκήρυξη του έργου της παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2017 από το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)
22-08-2017 Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση και Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου & αντιπυρικών ζωνών της περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αιγίου για το έτος 2017»
09-08-2017 Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση β' τμήματος του δασικού - αντιπυρικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγρινίου έτους 2017»
09-08-2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση τμήματος του δασικού - αντιπυρικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγρινίου έτους 2017»
09-08-2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση δασικού-αντιπυρικού δικτύου περιφέρειας Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης» και «Συντήρηση δασικού-αντιπυρικού δικτύου στο δάσος Θινών Βαρθολομιού του Δήμου Πηνειού»
31-07-2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών βελτίωσης αντιπυρικών λωρίδων - δασικών δρόμων περιοχής Δ.Ε. Πύργου, Ωλένης και Ιάρδανου, περιφέρειας Δήμου Πύργου, περιφέρειας Δασαρχείου Πύργου - Έτους 2017
28-07-2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών βελτίωσης και συντήρησης αντιπυρικών λωρίδων - δασικών δρόμων περιοχής Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας, Φολόης, Λασιώνος & Λαμπείας, περιφέρειας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, περιφέρειας Δασαρχείου Πύργου, έτους 2017
26-07-2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φυραμάτων για την κάλυψη των αναγκών των Εκτροφείων Θηραμάτων Δαφνιώτισσας του Δασαρχείου Αμαλιάδας, Καλουσίου του Δασαρχείου Πατρών και Σαρανταπήχου του Δασαρχείου Ξυλοκάστρου
26-07-2017 Πρόσκληση σε επαναληπτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ενστάσεων Ειδικού Σκοπού του έργου: «Παρακολούθηση της ποιότητας των Υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος & της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2016-2022»
25-07-2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση και συντήρηση δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων-δρόμων περιοχής Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων και Δήμου Πύργου - Έτους 2017»
21-07-2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση και συντήρηση δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων-δρόμων περιοχής Δήμου Ζαχάρως»
18-07-2017 Περίληψη διακήρυξης Α' επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του δασονομείου Ακράτας
10-07-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2017»
10-07-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2017»
10-07-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2017»
06-07-2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση αντιπυρικών λωρίδων-δασικών δρόμων περιοχής Δ.Ε. Πύργου, Ωλένης και Ιαρδάνου, περιφέρειας Δήμου Πύργου, περιφέρειας Δασαρχείου Πύργου - Έτους 2017»
05-07-2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση αντιπυρικών λωρίδων-δασικών δρόμων περιοχής Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας, Φολόης, περιφέρειας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, περιφέρειας Δασαρχείου Πύργου - Έτους 2017»
27-06-2017 Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση του Δασονομείου Ακράτας
Κτιριολογικό Πρόγραμμα Δασονομείου Ακράτας
23-06-2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του Δασαρχείου Αμαλιάδας για την επιλογή αναδόχου εργασιών με τίτλο «Συντήρηση δασικών δρόμων περιφέρειας Δήμου Ήλιδας»
09-06-2017 Πρόσκληση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ενστάσεων Ειδικού Σκοπού του έργου: "Παρακολούθηση της ποιότητας των Υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος & της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2016-2022"
22-05-2017 Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση του Δασονομείου Άργους
Κτιριολογικό Πρόγραμμα Δασονομείου Άργους
18-05-2017 Έγκριση αποτελέσματος αξιολόγησης του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» των συμμετεχόντων στον ηλεκτρονικό ανοικτό άνω των ορίων (διεθνή) μειοδοτικό διαγωνισμό ύψους 327.794,30€ χωρίς ΦΠΑ ή 406.464,93€ με ΦΠΑ, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης & λιπαντικών, έτους 2017 – Ανάδειξη μειοδότη για τα Τμήματα 5, 9, 17, 21, 32, 36 και 43
09-05-2017 Άνοιγμα των προσφορών «Επιλογή Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου οικονομικής χρήσης στις επιχειρήσεις ΔΕΥΑ Δήμων»
05-05-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2017»
05-05-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2017»
05-05-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2017»
05-05-2017 Πρόσκληση σε επαναληπτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ειδικού Σκοπού Αξιολόγησης, Παραλαβής, Υπηρεσιών και Ενστάσεων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου για το έργο: «Ορισμός Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών για τις ΔΕΥΑ» (μετά από αναβολή της από 4-5-2017 συνεδρίασης)
03-05-2017 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών του Έργου «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2017-2022»
02-05-2017 Πρόσκληση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ειδικού Σκοπού Αξιολόγησης, παραλαβής, Υπηρεσιών και ενστάσεων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου για το έργο: «Ορισμός Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών για τις ΔΕΥΑ»
25-04-2017

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
Κτιριολογικό Πρόγραμμα Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

25-04-2017

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Κτιριολογικό Πρόγραμμα Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

31-03-2017 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών του Έργου «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2017-2022»
30-03-2017 Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας
30-03-2017 Ανακοίνωση για την Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών του Έργου «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2017-2023 και σύνταξη μητρώου ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»
29-03-2017

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών του Έργου «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2017-2023 και σύνταξη μητρώου ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

06-03-2017 Περίληψη Διακήρυξης Α' Επαναληπτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την συστέγαση του Δασαρχείου Πατρών και της Διεύθυνσης Δασών Αχαΐας
03-03-2017 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης & λιπαντικών έτους 2017 για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
22-02-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή ορκωτών λογιστών-ελεγκτών       Στοιχεία επικοινωνίας με ΔΕΥΑ
05-01-2017
Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την συστέγαση του Δασαρχείου Πατρών και της Διεύθυνσης Δασών Αχαΐας  
Κτιριολογικό Πρόγραμμα Δασαρχείου Πατρών       Κτιριολογικό Πρόγραμμα Διεύθυνσης Δασών Αχαΐας
06-12-2016 Πρόσκληση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ειδικού Σκοπού Αξιολόγησης, παραλαβής, Υπηρεσιών και ενστάσεων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου για το έργο: «Ορισμός Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών για τις ΔΕΥΑ»
02-12-2016 Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Δασονομείου Ιθάκης      Κτιριολογικό πρόγραμμα Δασονομείου Ιθάκης
02-12-2016 Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Δασονομείου Σάμης         Κτιριολογικό πρόγραμμα Δασονομείου Σάμης
02-12-2016 Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Δασών Κεφαλληνίας     Κτιριολογικό πρόγραμμα Δ/νσης Δασών Κεφαλληνίας
02-12-2016 Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Ν. Μεσσηνίας για αγορά Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
02-12-2016 Ανακοίνωση σύγκλησης επιτροπής αξιολόγησης για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2016
29-11-2016 Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Π.Ε. Αχαΐας για αγορά Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
28-11-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τη Δ/νση Δασών Αργολίδας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
24-11-2016 Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση των τμημάτων Διοικητικού - Οικονομικού και Γραμματειακής Υποστήριξης - Παροχής Πληροφοριών Αργολίδας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
09-11-2016 Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Ν.Ηλείας για αγορά Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
08-11-2016 Ανακοίνωση σύγκλησης επιτροπής αξιολόγησης για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων για τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
08-11-2016 Ανακοίνωση σύγκλησης επιτροπής αξιολόγησης για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
03-11-2016 Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Δασονομείου Χαλανδρίτσας
02-11-2016 Ανακοίνωση σύγκλησης επιτροπής αξιολόγησης για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων για τις Υπηρεσίες της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.
31-10-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
24-10-2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

21-10-2016

Κλήρωση λόγω ισόποσης προσφοράς για την «Επιλογή Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου οικονομικής χρήσης στις επιχειρήσεις ΔΕΥΑ Δήμων»

10-10-2016 Άνοιγμα των προσφορών «Επιλογή Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου οικονομικής χρήσης στις επιχειρήσεις ΔΕΥΑ Δήμων» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
07-10-2016

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση της Δ/νσης Δασών Κέρκυρας

05-10-2016

Άνοιγμα των προσφορών «Επιλογή Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου οικονομικής χρήσης στις επιχειρήσεις ΔΕΥΑ Δήμων»

21-09-2016 Πρόσκληση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ειδικού Σκοπού Αξιολόγησης, παραλαβής, Υπηρεσιών και ενστάσεων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου για το έργο: «Ορισμός Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών για τις ΔΕΥΑ»
12-09-2016 Διακήρυξη Γ' Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την στέγαση του Δασαρχείου Σπάρτης (ΑΔΑ: 6ΞΓ7Η-Ψ6Σ)
10-08-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών    Πίνακας Επικοινωνίας με ΔΕΥΑ
26-07-2016 Διακήρυξη Β' Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την στέγαση του Δασαρχείου Σπάρτης (ΑΔΑ: ΩΟ5ΕΗ-Ω5Θ) 
04-07-2016 Ανακοίνωση σύγκλησης της επιτροπής αξιόλογησης στο πλαίσιο της Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 68ΡΒΟΡ1Φ-Ρ1Ζ) για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2016»
29-06-2016 Ανακοίνωση σύγκλησης της επιτροπής αξιόλογησης στο πλαίσιο της Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 68ΡΒΟΡ1Φ-Ρ1Ζ) για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2016»
24-06-2016 Επαναληπτική Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακίνητου για την Στέγαση του Δασαρχείου Σπάρτης
16-06-2016

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2016»

08-06-2016

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακίνητου για την Στέγαση του Δασαρχείου Σπάρτης

11-05-2016

Έγκριση αποτελέσματος διεξαγωγής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου έκτασης 43.980,65 τ.μ. στη θέση «Κόταινα» της Δ.Ε. Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας της Π.Ε. Αργολίδας

10-05-2016

Ανακοίνωση σύγκλησης της επιτροπής αξιόλογησης στο πλαίσιο της Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΩΕΒΝΟΡ1Φ-ΝΞΣ) για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2016»

10-05-2016

Ανακοίνωση σύγκλησης της επιτροπής αξιόλογησης στο πλαίσιο της Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 64ΤΓΟΡ1Φ-ΧΦΒ) για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2016»

22-04-2016

Ανακοίνωση σύγκλησης της επιτροπής αξιόλογησης στο πλαίσιο της Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6Μ5ΥΟΡ1Φ-515) για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

20-04-2016

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση έργου με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2016»

19-04-2016

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2016»

04-04-2016

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για το έτος 2016

11-03-2016

Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης 3/2016 «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου στο Νομό Αχαΐας για το έτος 2016»

02-03-2016

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου στο Νομό Αχαΐας για το έτος 2016

22-02-2016 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης 2/2016 κατόπιν αιτήματος της εταιρείας INFOΔΗΜ
22-02-2016
10-02-2016
10-02-2016
05-02-2016
05-02-2016
18-01-2016
04-12-2015
24-11-2015
16-11-2015
06-10-2015
02-10-2015
25-09-2015
25-09-2015
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αναζητήσουν την πρόσκληση ενδιαφέροντος της Α’ Φάσης του Κλειστού Διαγωνισμού στην ηλεκτρονικη πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, αφού κάνουν εισαγωγή με τους κωδικούς τους κι επιλέξουν από την Κονσόλα Διαχείρισης την Αναζήτηση ανοικτών δημοσιεύσεων. Ακολούθως με κριτήριο αναζήτησης «Αριθμός» θα πληκτρολογήσουν τον Αρ. της Ηλεκτρονικής Διακήρυξης που είναι:16774.
Στην οθόνη  θα εμφανιστεί η Πρόσκληση στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν με υποβολή σχετικής πρότασης.
Τα ηλεκτρονικά αρχεία που θα επισυνάψουν πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή προκειμένου να γίνουν αποδεκτά.
24-09-2015
20-08-2015
Στο πλαίσιο της με αριθ.πρωτ. 70203/5292/10-06-2015 διακήρυξης (7/2015) πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ ,με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (ΑΔΑ:6ΝΠΞΟΡ1Φ-ΜΦΜ) για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια μελανιών για το έτος 2015 σας γνωρίζουμε ότι η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης θα συγκληθεί την Παρασκευή ,21 Αυγούστου 2015 και ώρα 10:30 ,στη Διεύθυνση Οικονομικού της Α.Δ.Π.Δ.Ε & Ι (Ν.Ε.Ο. Πατρών -Αθηνών 28, 2 όροφος)
21-07-2015
25-06-2015
10-06-2015
18-05-2015
18-05-2015
15-05-2015
07-05-2015
04-05-2015
04-05-2015
16-04-2015
06-04-2015
23-03-2015
23-03-2015
17-03-2015
16-03-2015
13-03-2015
30-01-2015
15-01-2015 Άνοιγμα των προσφορών του διαγωνισμού «Επιλογή Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου οικονομικής χρήσης στις επιχειρήσεις ΔΕΥΑ Δήμων»
29-12-2014 Πρόσκληση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ειδικού Σκοπού Αξιολόγησης, παραλαβής, Υπηρεσιών και ενστάσεων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου για το έργο: «Ορισμός Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών για τις ΔΕΥΑ»
24-12-2014 Ματαίωση της διαδικασίας για την προμήθεια τεσσάρων (4) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στην Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι.
11-12-2014 Κατακύρωση μειοδότη του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού (equipment) στην Ανάπτυξη Ενιαίων Συστημάτων σε Ανάγκες και Χαρακτηριστικά του έργου «GUIDEPORT»
03-12-2014 Διακήρυξη διαγωνισμού του έργου «Κατεδαφίσεις Αυθαιρέτων Κατασκευών σε αιγιαλό-παραλία στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας» προϋπολογισμού 56.910,57€ πλέον ΦΠΑ. 
03-12-2014 Διακήρυξη Διαγωνισμού του έργου «Κατεδαφίσεις Αυθαιρέτων Κατασκευών σε αιγιαλό-παραλία στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νιας» προϋπολογισμού 56.910,57€ πλέον ΦΠΑ.
01-12-2014 2η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεσσάρων (4) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στην Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
28-11-2014 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στην πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τεσσάρων (4) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στην Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι. και κήρυξη της διαδικασίας άγονης
27-11-2014 Ανακοίνωση για την σύγκλιση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης στo πλαίσιο διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού στην Ανάπτυξη Ενιαίων Συστημάτων σε Ανάγκες και Χαρακτηριστικά του έργου «GUIDEPORT» (ΑΔΑ : Ω93ΟΟΡ1Φ-ΦΣ1)
19-11-2014 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης & ανάθεση της προμήθειας επίπλων γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Α.Δ.-Π.Δ.Ε. & Ι.
14-11-2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια 4 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων
13-11-2014 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού στην Ανάπτυξη Ενιαίων Συστημάτων σε Ανάγκες και Χαρακτηριστικά του έργου «GUIDEPORT - INTERGRATED ACCESSIBILITY AND ROUTING GUIDANCE PLATFORM FOR SAFE MULTIMODAL TRANSPORT IN SUSTAINABLE SMART PORTS AND REGIONS-GUIDE»
06-11-2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια επίπλων γραφείου για τις Υπηρεσίες της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι.
15-10-2014 Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού του Έργου: «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων σε αιγιαλό-παραλία στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας»
15-10-2014 Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού του Έργου: «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων σε αιγιαλό-παραλία στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νίας»
15-10-2014 Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού του Έργου: «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων σε αιγιαλό-παραλία στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας»
19-09-2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια φυραμάτων – πτηνοτροφών για την κάλυψη των αναγκών των εκτροφείων
04-09-2014 Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ για την προμήθεια φυραμάτων – πτηνοτροφών για την κάλυψη των αναγκών των εκτροφείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
02-09-2014 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια φυραμάτων - πτηνοτροφών & κήρυξη αυτού άγονου
01-09-2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή/τών υγρών καυσίμων
01-09-2014 Προσφυγή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση για την προμήθεια υγρών καυσίμων
29-07-2014 Διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης
29-07-2014

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ για την προμήθεια φυραμάτων-πτηνοτροφών

16-07-2014

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης – θέρμανσης) με αριθμό Διακήρυξης 05/2014 (αριθ.πρωτ.64819/5827/21.05.14) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου καθώς και των λοιπών Υπηρεσιών του Δημοσίου (πλην Ο.Τ.Α & Ν.Π.Δ.Δ.) που εδρεύουν στην χωρική της αρμοδιότητα για το έτος 2014 και κήρυξη αυτού άγονου

03-06-2014

Εγκριση πρακτικών αξιολόγησης προχειρου διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών του έργου «INTERGRATED ACCESSIBILITY AND ROUTING GUIDANCE PLATFORM FOR SAFE MULTIMODAL TRANSPORT IN SUSTAINABLE SMART PORTS AND REGIONS-GUIDE» (ΑΔΑ: ΒΙΞΕΟΡ1Φ-Α6Π)

26-05-2014

Προκήρυξη ανοικτού Διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων (Κίνησης, Θέρμανσης)   -  Περίληψη προκήρυξης

30-04-2014

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών (Ομάδα Α΄: γραφική ύλη – Ομάδα Β΄:μελάνια, τόνερ) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου στο Ν. Αχαΐας

29-04-2014

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης B΄ φάσης (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) και κατακύρωση της προμήθειας πενήντα (50) συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι.

16-04-2014

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης & ανάθεση της προμήθειας δύο (2) εξυπηρετητών (server) α. βάσης δεδομένων και β. εφαρμογής στην Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι.

16-04-2014

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης α΄ φάσης (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια πενήντα (50) συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι

31-03-2014

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) εξυπηρετητών(server) α. βάσης δεδομένων και β. εφαρμογής με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στην Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι

28-03-2014

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ του έργου «INTERGRATED ACCESSIBILITY AND ROUTING GUIDANCE PLATFORM FOR SAFE MULTIMODAL TRANSPORT IN SUSTAINABLE SMART PORTS AND REGIONS-GUIDE» του εταίρου (5) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε.&Ι. για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη

26-03-2014

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια πενήντα (50) συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

24-03-2014

Κήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ., πετρέλαιο diesel) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών στην έδρα της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι., με αριθμό Διακήρυξης 01/2014, άγονου.

10-03-2014

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ., πετρέλαιο diesel ) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών στην έδρα (Πάτρα-Ν.Αχαϊας) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

04-03-2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης – υλικού προώθησης του έργου «INTERGRATED ACCESSIBILITY AND ROUTING GUIDANCE PLATFORM FOR SAFE MULTIMODAL TRANSPORT IN SUSTAINABLE SMART PORTS AND REGIONS-GUIDE», του πακέτου εργασίας Π2 της Δράσης 2.4

26-02-2014

Κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών στην Ανάπτυξη Ενιαίων Συστημάτων σε Ανάγκες και Χαρακτηριστικά των δράσεων (Δ.3.1.,Δ.3.2.,Δ.3.3.) του πακέτου εργασίας (3) του έργου« INTERGRATED ACCESSIBILITY AND ROUTING GUIDANCE PLATFORM FOR SAFE MULTIMODAL TRANSPORT IN SUSTAINABLE SMART PORTS AND REGIONS-GUIDE»

19-02-2014

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης & ανάθεση της προμήθειας επίπλων γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι

17-02-2014

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ για την παροχή υπηρεσιών στην Ανάπτυξη Ενιαίων Συστημάτων σε Ανάγκες και Χαρακτηριστικά των δράσεων (Δ.3.1.,Δ.3.2.,Δ.3.3.) του πακέτου εργασίας (3) του έργου «INTERGRATED ACCESSIBILITY AND ROUTING GUIDANCE PLATFORM FOR SAFE MULTIMODAL TRANSPORT IN SUSTAINABLE SMART PORTS AND REGIONS-GUIDE»

11-02-2014

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο σχεδιασμό του ενοποιημένου πληροφοριακού συστήματος που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου GUIDEPORT, περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε λιμάνια της Περιφέρειας, συμβολή στη σύνταξη περιοδικών εκθέσεων του έργου – Πακέτο εργασίας 3

10-02-2014

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης & ανάθεση της προμήθειας δέκα πέντε (15) κλιματιστικών μονάδων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι.

31-01-2014

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια επίπλων γραφείου για τις Υπηρεσίες της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι

27-01-2014

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων και την εγκατάσταση αυτών στην Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι

19-12-2013

Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης – θέρμανσης) των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ.Ελλ. & Ιονίου καθώς και των λοιπών Υπηρεσιών του Δημοσίου για το έτος 2014

28-11-2013

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς και κατακύρωση της προμήθειας πέντε (5) οχημάτων ειδικών συνθηκών (τύπου JEEP) για την κάλυψη των αναγκών των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

15-11-2013

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών της με αριθ. 11/13 Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού (Α.Π.132629/11148) για την προμήθεια Γραφικής ύλης – αναλωσίμων στην Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

01-11-2013

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών (γραφική ύλη – μελάνια τόνερ) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου στο Ν. Αχαΐας, προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ, συμ/νου του Φ.Π.Α - Διευκρίνιση

01-11-2013

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για την επιλογή του Αναδόχου του έργου «Εκτέλεση Τελεσίδικων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαιρέτων Κατασκευών στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας-Αχαΐας-Ηλείας»
Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για την επιλογή του Αναδόχου του έργου «Εκτέλεση Τελεσίδικων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαιρέτων Κατασκευών στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας-Αρκαδίας-Κορινθίας» 

23-10-2013

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας πέντε (5) οχημάτων ειδικών συνθηκών (τύπου JEEP) για την κάλυψη των αναγκών των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

11-10-2013

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια είκοσι πέντε (25ηλεκτρονικών υπολογιστών και δεκατριών (13) δικτυακών εκτυπωτών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του φορέα 071 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

20-09-2013

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών επισκευής – βελτίωσης των χώρων Α΄ ορόφου του κτιρίου επί της Π.Ε.Π Πατρών – Αθηνών 105 , Ρίο Πατρών συνολικού εμβαδού 750 m2 καθώς και την προμήθεια των σχετικών με τις εργασίες αυτές υλικών, για την εγκατάσταση Υπηρεσιών της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι

30-07-2013

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια δέκα οκτώ (18) συστημάτων γεωγραφικού εντοπισμού (G.P.S.) για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου»

25-07-2013

Ματαίωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου στο Ν. Αχαΐας

21-06-2013

Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτού υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου και των λοιπών Υπηρεσιών του Δημοσίου (πλην Ο.Τ.Α & Ν.Π.Δ.Δ.) που εδρεύουν στην χωρική της αρμοδιότητα για το έτος 2013

Προκήρυξη για την διενέργεια του διαγωνισμού

11-06-2013

Κήρυξη ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης με αριθμό Διακήρυξης 03/2013 άγονου

20-05-2013

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτν., super , πετρέλαιο diesel) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδος και Ιονίου στο Ν.Αχαϊας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον διαγωνισμό προμήθειας καυσίμων

15-05-2013

Κήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης με αριθμό Διακήρυξης 04/2013 άγονου

14-03-2013

Συμπληρωματική ανακοίνωση για την διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού 02/13 (Α.Π.27398/2582/12-03-13) για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων

12-03-2013

Διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου στο Ν. Αχαΐας, προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ, συμ/νου του Φ.Π.Α για το έτος 2013

19-11-2012

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια πέντε (5) οχημάτων ειδικών συνθηκών (τύπου JEEP) για την κάλυψη των αναγκών των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

Πληροφορίες για τον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια πέντε (5) οχημάτων ειδικών συνθηκών (τύπου JEEP)

19-10-2012

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια τριάντα έξι (36) ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των  Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

07-03-2012

Απευθείας ανάθεση για την ανανέωση της συντήρησης – υποστήριξης του συστήματος προσωπικού – μισθοδοσίας COMPASS της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΘΕΜΑ

11-01-2018 Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης συμμετοχών σε συνοπτικό διαγωνισμό για την «Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών σε δασικές εκτάσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας και Κορινθίας»
14-11-2017
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης συμμετοχών σε συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση έργου κατεδαφίσεων αυθαίρετων πινακίδων στο εθνικό δίκτυο εντός της χωρικής επικράτειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
08-11-2017 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημόσιων ηλεκτρονικών κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για το 2017
13-10-2017 Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή ενός αρχιτέκτονα ιδιώτη μελετητή που θα συμμετάσχει ως τακτικό μέλος στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) Αιτωλοακαρνανίας, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους
13-02-2017 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 27392/06.02.2017 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της ΑΔ/ΠΔΕ&Ι Ορισμού μελών για τη συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν. 4407/2016
23-05-2016 Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή δύο ιδιωτών αρχιτεκτόνων μηχανικών και αναπληρωτών αυτών σε κάθε ένα από τα υπό ανασυγκρότηση: (α) Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αχαΐας (Σ.Α. ΑΧ.) (β) Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιτωλοακαρνανίας (Σ.Α. ΑΙΤ.) και (γ) Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Ηλείας (Σ.Α. ΗΛ.)

29-03-2016

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση τριμελών επιτροπών ειδικού σκοπού των έργων «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας & της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το έτος 2016»

07-03-2016

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση πενταμελών επιτροπών ειδικού σκοπού των έργων «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας & της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την περίοδο 2016-2022»

01-09-2015

Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεως για τον ορισμό μελών για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών έργων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε δασικές εκτάσεις στις Π.Ε. Αχαΐας, Π.Ε. Ηλείας, Π.Ε. Κορινθίας και σε περιοχές αιγιαλού-παραλίας στην Π.Ε. Κερκύρας

15-07-2015

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη επιτροπών Αξιολόγησης, Ενστάσεων, Παραλαβής, Προμηθειών και Παραλαβής Επισκευών ΚΥ

24-06-2015

Ανακοίνωση διενέργειας δημοσίας κλήρωσης για την επιλογή μηχανικών εκπρόσωπων του ΤΕΕ  (Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και  Περιφερειακό Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας) και δικηγόρων εκπροσώπων των Δικηγορικών Συλλόγων στην Αχαΐα, Ηλεία και Αιτ/νια  προκειμένου να ορισθούν ως  μέλη στα Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ)  Π.Ε. Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

31-03-2015

Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή δικηγόρων (τακτικών και αναπληρωματικών μελών) στα υπό τροποποίηση Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αργολίδας και Λακωνίας

13-09-2014

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή ενός μηχανικού, εκπροσώπου του ΤΕΕ που θα συμμετάσχει ως αναπληρωματικό μέλος  στο  υπό τροποποίηση Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων  (ΣΥΠΟΘΑ)  ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»

07-10-2014

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή ενός αρχιτέκτονα  ιδιώτη μελετητή που θα συμμετάσχει ως αναπληρωματικό μέλος  στο  υπό τροποποίηση  Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ΠΕ Αχαΐας

01-09-2014

Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή δικηγόρων (τακτικών και αναπληρωματικών μελών) στα υπό τροποποίηση Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας»

22-05-2013

Διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων με αντικείμενο την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου

29-04-2013

Διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προμηθειών ανταλλακτικών κ.λ.π. επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων των υπηρεσιών της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι. στο Ν.Αχαϊας

04-02-2013

Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή δύο ιδιωτών αρχιτεκτόνων μηχανικών και αναπληρωτών αυτών στα υπό συγκρότηση Συμβούλια Αρχιτεκτονικής Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας

21-09-2012

Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση    (Εγκύκλιος Υπουργείου)

05-07-2012

Συγκρότηση τριμελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών υπηρεσιών ή έργων των Δασαρχείων Αγρινίου, Αμαλιάδας, Αμφιλοχίας, Βυτίνας, Γυθείου, Καλαβρύτων, Κυνουρίας, Κυπαρισσίας, Μολάων, Ναυπάκτου, Ολυμπίας, Ξυλοκάστρου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

20-04-2012

Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή εκπροσώπου ΤΕΕ και αναπληρωτή αυτού στο υπό συγκρότηση Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αιτωλοακαρνανίας (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ΑΙΤ.)

02-04-2012

Τροποποίηση της υπ΄αριθ.21508/612/9.3.12 Απόφασης περί Συγκρότησης των  Συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου

28-03-2012

Διενέργεια επαναληπτικής κλήρωσης για την αντικατάσταση δύο μελών της επιτροπής παραλαβής (1 τακτικό & 1 αναπληρωματικό) στο Ν.Κορινθίας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου

09-03-2012

Συγκρότηση των συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης &ιοίκησης Πελοποννήσου, &υτ. Ελλάδος & Ιονίου

14-02-2012

Διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων με αντικείμενο την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου

01-08-2011

Ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του Αρθρου 36 του N.3979/2011 «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές Διατάξεις»

07-06-2011

ΚΟΣΕ Σύσταση μελών διαρκούς συντονιστικής Επιτροπής  - (ΦΕΚ 1113/Β/3-6-2011)

06-06-2011

Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

02-06-2011

Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

12-05-2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

18-04-2011

Ανασυγκρότηση επιτροπής προμηθειών ανταλλακτικών κ.λ.π. επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων των υπηρεσιών της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΘΕΜΑ

15-03-2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
08-08-2016 Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

21-12-2015

Απόφαση – Προκήρυξη αριθ. 1ΣΑΔ/2015 για την επιλογή των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (το κατεβάζετε με δεξί κλικ και επιλέγετε Αποθήκευση συνδέσμου/προορισμού)

26-02-2013

Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα  -  Παραρτήματα  -  Αίτηση  -  Συμπληρωματικό έντυπο 

Πίνακες φορέων προέλευσης  -  Πίνακας κατανομής θέσεων στους φορείς υποδοχής     

Οδηγίες Τμήματος Προσωπικού για την κινητικότητα των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα  

11-12-2012

Νέο θεσμικό πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα-Διαθεσιμότητα και αργία - κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ

Δημοσίευση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – Διευκρινήσεις - αποσαφηνίσεις

28-03-2012

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν.4024/2011

28-02-2012

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για τη στελέχωση του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.)   

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Διοικ.Μεταρρύθμισης ΣΕΕΔΔ/Φ.6/1341/17-02-2012  

30-01-2012

Διαπιστωτική πράξη ένταξης των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού κατάταξης του Ν.4024/2011

11-11-2011

Διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν.4024/2011

03-08-2011

Τοποθέτηση των υπαλλήλων οι οποίοι μετατάχθηκαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου από την Ελληνική Αγροφυλακή

17-06-2011

Τοποθέτηση των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου από τις εταιρείες ΟΣΕ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

Μάρτιος 2011

Τοποθετήσεις Υπαλλήλων στις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

02-03-2011

Τοποθέτηση υπαλλήλων στη Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων στη Διεύθυνση Υδάτων Ιονίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων στη Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

01-03-2011

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Σπάρτης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Μολάων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Τριπόλεως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Ξυλοκάστρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Μεσολογγίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Ναυπάκτου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Ολυμπίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Κυπαρισσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείο Πύργου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Κυνουρίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Κορίνθου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Καλαμάτας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Πατρών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Καλαβρύτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Γυθείου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Αμφιλοχίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Βυτίνας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Αμαλιάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Αιγίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δασαρχείου Αγρινίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Μεσσηνίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λευκάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λακωνίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Κορινθίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Κεφαλληνίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Κέρκυρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ηλείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ζακύνθου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων στη Διεύθυνση Δασών Ν. Αχαΐας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Αρκαδίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Αργολίδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Αιτωλοακαρνανίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Ιονίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

25-02-2011

Τοποθέτηση υπαλλήλων στα Τμήματα της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων στα Τμήματα της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων στα Τμήματα της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων στο Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένου του Τμήματος Κρατικών Οχημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων (Δυτικής Ελλάδας) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

16-02-2011

Κατάταξη του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σε κλάδους και κατηγορίες σύμφωνα με τον Οργανισμό της (Π.Δ. 139/2010)

Κατάταξη του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που εντάσσεται από την 1η Ιουλίου 2011 στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, σε κλάδους και κατηγορίες σύμφωνα με τον Οργανισμό της (αρ. 22 και 25 του Π.Δ. 139/2010)

10-02-2011

Εγκύκλιος της υπηρεσίας για προγραμματισμό προσλήψεων για το έτος 2011 

07-02-2011

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Ελέγχου Κατασκευής Έργων (Δυτικής Ελλάδας) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

03-02-2011

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ηλείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών σε αντίστοιχα Τμήματα

Τοποθέτηση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων του Δασαρχείου Κυπαρισσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

01-02-2011

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Μεσσηνίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λευκάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λακωνίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Κορινθίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Κεφαλληνίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

28-01-2011

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

20-01-2011

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 1496/296/12-01-2011 απόφασης τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Εκπαίδευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

10-01-2011

Τοποθέτηση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ελέγχου Κατασκευής Έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων πλην Διευθύνσεων Δασών και Δασαρχείων

Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Δασαρχείων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΘΕΜΑ

15-01-2018 Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2021 (με έτος γέννησης 2000) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για κατάθεση Δελτίου Απογραφής
02-10-2017

'Εντυπα σχετικά με την αξιολόγηση εργαζομένων

ΕΝΤΥΠΟ Α'-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ       ΕΝΤΥΠΟ Β'-ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ-ΥΕ  
ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

21-09-2017 Διευκρινήσεις-Οδηγίες: περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (που αναφέρονται στο άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 48 του Ν.4313/2014, παράγραφος 9) οδικών δικτύων των ΟΣΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και εντός Φερσαίας Ζώνης Λιμένα σε συνέχεια του αριθμ. 2305/82229/22.07.2013 (ΑΔΑ:ΒΛ9ΑΟΡ1Υ-10Θ) εγγράφου διευκρινήσεων-οδηγιών του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ&Ι.
30-08-2017 Επικαιροποίηση της απόφασης ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4305/2014
02-08-2017 Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 86/87 - Αύγουστος/Σεπτέμβριος 2017)
23-06-2017 Aπόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Συντονιστή» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους προϊσταμένους των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 2262/τ.Β΄/4-7-2017)
22-06-2017 Υποβολή Υπευθύνων Δηλώσεων Ν. 1256/1982
22-06-2017 Aπόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Συντονιστή» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους προϊσταμένους των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας (ΦΕΚ 2208/τ.Β΄/29-6-2017)
12-06-2017 Aπόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Συντονιστή» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και στους προϊσταμένους των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής (ΦΕΚ 2113 τ.Β΄/20-6-2017)
06-06-2017 Aπόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των αυτοτελών τμημάτων ΤΑΣ & ΤΑΠ (ΦΕΚ 2149/τ.Β΄/23-6-2017)
31-05-2017 Aπόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους του αυτοτελούς τμήματος ΠΑΜ-ΠΣΕΑ και στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ 2022τ.Β΄/13-6-2017)
31-05-2017 Aπόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των αυτοτελών τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 2022/τ.Β΄/13-6-2017)
13-12-2016 Αποτέλεσμα ψηφοφορίας για την εκλογή εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου (ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.)
07-12-2016 Τροποποίηση της απόφασης σχετικά με τη διαδικασία εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια       Σχετική Εγκύκλιος
02-12-2016 Επανακαθορισμός χώρου διεξαγωγής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

10-11-2016

Καθορισμός χώρου διεξαγωγής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

12-09-2016

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

31-08-2016

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια - Πρακτικό κλήρωσης εφορευτικών επιτροπών Μονίμων & Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων

24-08-2016

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

01-08-2016

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια            Οριστικός Πίνακας Μονίμων               Οριστικός Πίνακας ΙΔΑΧ

14-07-2016

Πίνακες υποψηφίων για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

29-06-2016

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια                 Πίνακας Μονίμων             Πίνακας ΙΔΑΧ

17-06-2016

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4305/2014

27-05-2016

Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 72/73 - ΙΟΥΝΙΟΣ/ΙΟΥΛΙΟΣ 2016)

13-01-2016

Υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων Ν.1256/1982

26-11-2015

Θεσμικό Πλαίσιο Ανοικτών Δεδομένων:  Ν.3448/2006  Ν.4305/2014  ΠΔ.28/2015-Κωδικοποίηση διατάξεων για πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία
Εγκύκλιοι εφαρμογής Ν.4305/2014:       Αρ.ΔΗΔ/Φ.40/407/8.1.2015  Αρ.ΔΗΔ/Φ./19710/16.6.2015    
Υπουργική Απόφαση:                           Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο

02-06-2015

Εγκύκλιος καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ν.4325/2015

11-05-2015

Υποχρεωτική (από 1.7.2015) αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής

15-12-2014

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας για την εκλογή εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου (ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.)

05-12-2014

Πρόγραμμα εθελοντικής κινητηκότητας - Παράταση

04-12-2014

Επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) – «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» - Έκδοση της αριθ. 1ΓΔ/2014 Προκήρυξης πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων

10-11-2014

Καθορισμός χώρου διεξαγωγής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

11-09-2014

Οριστικοί πίνακες υποψηφίων για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

05-09-2014

Προκήρυξη της διενέργειας εκλογών, με άμεση καθολική και μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

21-08-2014

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

31-07-2014

Οριστικοί Πίνακες Εκλογέων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια    Πίνακας Μονίμων    Πίνακας ΙΔΑΧ      Πίνακας ΙΔΑΧ - Μερικής Απασχόλησης

23-07-2014

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

16-06-2014

Εγκύκλιος για την αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων  -  Παράταση προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4250/2014 

11-04-2014

Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 318/1992 για την αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων  -  Εντυπα Αξιολόγησης Υπαλλήλων του Ν.4250/2014  zip

31-12-2013

Δηλωση Περιουσιακής Κατάστασης 2013

31-12-2013

Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄)

30-12-2013

Υπευθύνη δήλωση του Ν. 1256/1982 για υποβολή στην 13η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου το Α΄ δεκαπενθήμερο κάθε Ιανουαρίου και Ιουλίου από όσους υπαλλήλους εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3833/2010 (Πολυθεσία)  -  Σχετική εγκύκλιος

04-12-2013

Κατάργηση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής ΝομοθεσίαςΚκ

16-01-2013

Δηλωση Περιουσιακής Καταστασης 2012

18-10-2012

Αναζήτηση αποζημιώσεων- αστική ευθύνη δημοσίων υπαλλήλων  -  Διαβιβαστικό

11-09-2012

Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2015: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

12-07-2012

Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) για τη διακίνηση διοικητικών εγγράφων

28-06-2012

Φοίτηση δημοσίων υπαλλήλων στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (16η εκπαιδευτική σειρά)

07-06-2012

Προκαταρκτική έρευνα – Ένορκη διοικητική εξέταση           Πρότυπα εγγράφων για ΕΔΕ

11-04-2012

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας για την εκλογή εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

09-03-2012

Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες

09-03-2012

Αποστολή ψηφοδελτίων και φακέλων για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

02-03-2012

Διενέργεια εκλογών, για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

17-02-2012

Διόρθωση προσωρινών πινάκων υποψηφίων για τα υπηρεσιακά συμβούλια

15-02-2012

Προσωρινοί πίνακες υποψηφίων για τα υπηρεσιακά συμβούλια

13-02-2012

Αποτελέσματα κλήρωσης για τον ορισμό εφορευτικών επιτροπών

08-02-2012

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

01-02-2012

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια - Οριστικοί Πίνακες

02-12-2011

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας     (Εγκύκλιος Υπουργείου)

16-11-2011

Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 περί κατάργησης κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και εργασιακής εφεδρείας

04-10-2011

Επιμερισμός δαπανών μισθωμάτων κτιρίων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

24-08-2011

Κοινοποίηση της 4ης Εγκυκλίου Απογραφής Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης           Εγκύκλιος Νο4

27-06-2011

Στέγαση υπηρεσιών και μεταφορά εξοπλισμού από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις Περιφέρειες της Χώρας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 280 παρ. ΙΙΙ του ν. 3852/2010

02-05-2011

Ορισμός εκπροσώπου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονιού ως υπευθύνου πιστοποίησης εκκαθαριστή των Υπηρεσιών της καθώς και των εκκαθαριστών των Δήμων και Περιφερειών

10-02-2011

Εγκύκλιος της υπηρεσίας για προγραμματισμό προσλήψεων για το έτος 2011                 Η αρχική εγκύκλιος του Υπουργείου