ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εγκύκλιοι της Υπηρεσίας - Εγκύκλιοι ΥΠΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΘΕΜΑ

08-03-2018 Καθορισμός ενιαίας διαδικασίας ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο γενικό ή σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμούς
15-01-2018 Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2021 (με έτος γέννησης 2000) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για κατάθεση Δελτίου Απογραφής
02-10-2017

'Εντυπα σχετικά με την αξιολόγηση εργαζομένων

ΕΝΤΥΠΟ Α'-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ       ΕΝΤΥΠΟ Β'-ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ-ΥΕ  
ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

21-09-2017 Διευκρινήσεις-Οδηγίες: περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (που αναφέρονται στο άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 48 του Ν.4313/2014, παράγραφος 9) οδικών δικτύων των ΟΣΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και εντός Φερσαίας Ζώνης Λιμένα σε συνέχεια του αριθμ. 2305/82229/22.07.2013 (ΑΔΑ:ΒΛ9ΑΟΡ1Υ-10Θ) εγγράφου διευκρινήσεων-οδηγιών του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ&Ι.
30-08-2017 Επικαιροποίηση της απόφασης ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4305/2014
02-08-2017 Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 86/87 - Αύγουστος/Σεπτέμβριος 2017)
23-06-2017 Aπόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Συντονιστή» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους προϊσταμένους των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 2262/τ.Β΄/4-7-2017)
22-06-2017 Υποβολή Υπευθύνων Δηλώσεων Ν. 1256/1982
22-06-2017 Aπόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Συντονιστή» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους προϊσταμένους των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας (ΦΕΚ 2208/τ.Β΄/29-6-2017)
12-06-2017 Aπόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Συντονιστή» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και στους προϊσταμένους των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής (ΦΕΚ 2113 τ.Β΄/20-6-2017)
06-06-2017 Aπόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των αυτοτελών τμημάτων ΤΑΣ & ΤΑΠ (ΦΕΚ 2149/τ.Β΄/23-6-2017)
31-05-2017 Aπόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους του αυτοτελούς τμήματος ΠΑΜ-ΠΣΕΑ και στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ 2022τ.Β΄/13-6-2017)
31-05-2017 Aπόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των αυτοτελών τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 2022/τ.Β΄/13-6-2017)
13-12-2016 Αποτέλεσμα ψηφοφορίας για την εκλογή εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου (ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.)
07-12-2016 Τροποποίηση της απόφασης σχετικά με τη διαδικασία εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια       Σχετική Εγκύκλιος
02-12-2016 Επανακαθορισμός χώρου διεξαγωγής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

10-11-2016

Καθορισμός χώρου διεξαγωγής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

12-09-2016

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

31-08-2016

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια - Πρακτικό κλήρωσης εφορευτικών επιτροπών Μονίμων & Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων

24-08-2016

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

01-08-2016

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια            Οριστικός Πίνακας Μονίμων               Οριστικός Πίνακας ΙΔΑΧ

14-07-2016

Πίνακες υποψηφίων για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

29-06-2016

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια                 Πίνακας Μονίμων             Πίνακας ΙΔΑΧ

17-06-2016

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4305/2014

27-05-2016

Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 72/73 - ΙΟΥΝΙΟΣ/ΙΟΥΛΙΟΣ 2016)

13-01-2016

Υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων Ν.1256/1982

26-11-2015

Θεσμικό Πλαίσιο Ανοικτών Δεδομένων:  Ν.3448/2006  Ν.4305/2014  ΠΔ.28/2015-Κωδικοποίηση διατάξεων για πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία
Εγκύκλιοι εφαρμογής Ν.4305/2014:       Αρ.ΔΗΔ/Φ.40/407/8.1.2015  Αρ.ΔΗΔ/Φ./19710/16.6.2015    
Υπουργική Απόφαση:                           Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο

02-06-2015

Εγκύκλιος καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ν.4325/2015

11-05-2015

Υποχρεωτική (από 1.7.2015) αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής

15-12-2014

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας για την εκλογή εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου (ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.)

05-12-2014

Πρόγραμμα εθελοντικής κινητηκότητας - Παράταση

04-12-2014

Επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) – «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» - Έκδοση της αριθ. 1ΓΔ/2014 Προκήρυξης πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων

10-11-2014

Καθορισμός χώρου διεξαγωγής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

11-09-2014

Οριστικοί πίνακες υποψηφίων για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

05-09-2014

Προκήρυξη της διενέργειας εκλογών, με άμεση καθολική και μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

21-08-2014

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

31-07-2014

Οριστικοί Πίνακες Εκλογέων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια    Πίνακας Μονίμων    Πίνακας ΙΔΑΧ      Πίνακας ΙΔΑΧ - Μερικής Απασχόλησης

23-07-2014

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

16-06-2014

Εγκύκλιος για την αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων  -  Παράταση προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4250/2014 

11-04-2014

Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 318/1992 για την αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων  -  Εντυπα Αξιολόγησης Υπαλλήλων του Ν.4250/2014  zip

31-12-2013

Δηλωση Περιουσιακής Κατάστασης 2013

31-12-2013

Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄)

30-12-2013

Υπευθύνη δήλωση του Ν. 1256/1982 για υποβολή στην 13η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου το Α΄ δεκαπενθήμερο κάθε Ιανουαρίου και Ιουλίου από όσους υπαλλήλους εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3833/2010 (Πολυθεσία)  -  Σχετική εγκύκλιος

04-12-2013

Κατάργηση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής ΝομοθεσίαςΚκ

16-01-2013

Δηλωση Περιουσιακής Καταστασης 2012

18-10-2012

Αναζήτηση αποζημιώσεων- αστική ευθύνη δημοσίων υπαλλήλων  -  Διαβιβαστικό

11-09-2012

Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2015: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

12-07-2012

Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) για τη διακίνηση διοικητικών εγγράφων

28-06-2012

Φοίτηση δημοσίων υπαλλήλων στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (16η εκπαιδευτική σειρά)

07-06-2012

Προκαταρκτική έρευνα – Ένορκη διοικητική εξέταση           Πρότυπα εγγράφων για ΕΔΕ

11-04-2012

Αποτέλεσμα ψηφοφορίας για την εκλογή εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

09-03-2012

Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες

09-03-2012

Αποστολή ψηφοδελτίων και φακέλων για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

02-03-2012

Διενέργεια εκλογών, για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

17-02-2012

Διόρθωση προσωρινών πινάκων υποψηφίων για τα υπηρεσιακά συμβούλια

15-02-2012

Προσωρινοί πίνακες υποψηφίων για τα υπηρεσιακά συμβούλια

13-02-2012

Αποτελέσματα κλήρωσης για τον ορισμό εφορευτικών επιτροπών

08-02-2012

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια

01-02-2012

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια - Οριστικοί Πίνακες

02-12-2011

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας     (Εγκύκλιος Υπουργείου)

16-11-2011

Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 περί κατάργησης κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και εργασιακής εφεδρείας

04-10-2011

Επιμερισμός δαπανών μισθωμάτων κτιρίων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

24-08-2011

Κοινοποίηση της 4ης Εγκυκλίου Απογραφής Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης           Εγκύκλιος Νο4

27-06-2011

Στέγαση υπηρεσιών και μεταφορά εξοπλισμού από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στις Περιφέρειες της Χώρας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 280 παρ. ΙΙΙ του ν. 3852/2010

02-05-2011

Ορισμός εκπροσώπου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονιού ως υπευθύνου πιστοποίησης εκκαθαριστή των Υπηρεσιών της καθώς και των εκκαθαριστών των Δήμων και Περιφερειών

10-02-2011

Εγκύκλιος της υπηρεσίας για προγραμματισμό προσλήψεων για το έτος 2011                 Η αρχική εγκύκλιος του Υπουργείου

Διαβάστηκε 4423 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προσλήψεις - Διορισμοί - Μετατάξεις - Τοποθετήσεις »