ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Διαχειριστική Επάρκεια, Διαπεριφερειακά Προγράμματα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχειριστικής Επάρκειας   pdf

Έντυπα και Διαδικασίες Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας
(Διαθέσιμα από την Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, τηλ. 2613-600127)

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ:

(α) "GUIDEPORT - Integrated accessibility & routing guidance platform for safe multimodal transport in sustainable smart Ports and Regions"Διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδα-Ιταλία.
Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης που ενσωματώνει γεωγραφική πληροφόρηση και πληροφόρηση για τις μεταφορές από κινητές και σταθερές πηγές δεδομένων σε ένα έξυπνο λιμένα και την περιοχή του.
Η πληροφόρηση θα προέρχεται από λιμενικές και περιφερειακές υποδομές και από όργανα εγκατεστημένα στα επιβατικά οχήματα και τα οχήματα εμπορευματικών μεταφορών που χρησιμοποιούν τον λιμένα.


(β) «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Δεδομένων για Στήριξη Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας» συνολικού προϋπολογισμού 3,4 εκατ. €, το οποίο εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», στο οποίο συμμετέχει, ως εταίρος, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Το έργο έχει στόχο τον έλεγχο της ρύπανσης από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και την προστασία του περιβάλλοντος σε παράκτιες ζώνες και αγροτικές εκτάσεις, καθώς και την ανάπτυξη μηχανισμών βελτίωσης της αγροτικής παραγωγής. Συγκεκριμένα, πρόκειται να αναπτυχθεί ένα σύστημα οργάνων μέτρησης κλιματικών και άλλων περιβαλλοντικών παραμέτρων, που θα ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς και τους καλλιεργητές, για τις ενέργειες που πρέπει να προβούν, με στόχο τα βέλτιστα αποτελέσματα των καλλιεργειών τους.
 Περισσότερα ..


(γ) «Adriatic Holistic ForestFire Protection» στο Πρόγραμμα “IPA AdriaticCBC 2007-2013” συνολικού προϋπολογισμού 9,4 εκατ. € και στο οποίο συμμετέχει, ως εταίρος, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα υλοποιήσει στο πλαίσιο του έργου HOLISTIC ένα πιλοτικό δορυφορικό σύστημα για το σύνολο της επιλέξιμης γεωγραφικής επικράτειας του Προγράμματος IPAAdriatic για τον έγκαιρο προσδιορισμό του κινδύνου από δασική πυρκαγιά συνδυάζοντας δορυφορική τηλεπισκόπηση και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.
Το πιλοτικό σύστημα θα είναι σε θέση να ενσωματώνει και να επεξεργάζεται δορυφορικά και επίγεια δεδομένα για την καύσιμη ύλη των δασών και το μικροκλίμα, έτσι ώστε να παράγει ως αποτέλεσμα έναν προγνωστικό χάρτη τριών ημερών για την εκτίμηση του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς, τρεις φορές την ημέρα και σε καθημερινή βάση.

Διαβάστηκε 3047 φορές